GDPR

Zasady przetwarzania danych osobowych w ISOTRA a. s.

Spółka ISOTRA a.s., IČO (REGON): 47679191, z siedzibą Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, zapisana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sygnatura akt B 3169, oświadcza, że w ramach przetwarzania danych osobowych podmiotów danych postępuje zawsze zgodnie z podanymi poniżej zasadami wynikającymi z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko „rozporządzenie GDPR“):

 • zasada prawomocności, poprawności i przejrzystości przetwarzania – dane osobowe podmiotów danych są zawsze przetwarzane przez spółkę ISOTRA a.s. na podstawie prawomocnego tytułu prawnego, poprawnie i w przejrzysty sposób;
 • zasada celowego ograniczenia przetwarzania – dane osobowe podmiotów danych są gromadzone i przetwarzane przez spółkę ISOTRA a.s. wyłącznie do prawowitych celów. Dane osobowe nie są przetwarzane przez spółkę ISOTRA a.s. w sposób, który jest niezgodny z tymi celami;
 • zasada minimalizacji przetwarzanych danych osobowych – spółka ISOTRA a.s. przetwarza dane osobowe tylko w stosownym, relewantnym i niezbędnym zakresie w odniesieniu do celu, w którym są przetwarzane;
 • zasada dokładności przetwarzanych danych osobowych – spółka ISOTRA a.s. przetwarza dane osobowe w dokładnej i w razie potrzeby aktualizowanej postaci. Spółka ISOTRA a.s. realizuje rozumne działania, aby dane osobowe, które są niedokładne ze względu na cel, w którym są przetwarzane, były niezwłocznie usunięte lub skorygowane;
 • zasada ograniczenia czasu układania i przetwarzania danych osobowych – dane osobowe są przez spółkę ISOTRA a. s. są zapisane i przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotów danych przez czas nie dłuższy, niż niezbędny dla osiągnięcia celów, w których są przetwarzane;
 • zasada integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych – spółka ISOTRA a. s. przetwarza dane osobowe w sposób, który zapewnia należyte zabezpieczenie danych osobowych, łącznie z ich ochroną z pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przed przypadkową stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;   
 • pracownicy, członkowie organów spółki i inne osoby współpracujące ze spółką ISOTRA a. s. w ramach przetwarzania danych osobowych kierują się zasadami i procedurami przepisanymi w rozporządzeniu GDPR i instrukcji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych wraz ze środkami bezpieczeństwa wprowadzonymi w celu ochrony danych osobowych.

Dochodzenie praw podmiotów danych wobec spółki ISOTRA a.s.

Podmioty danych mogą wobec spółki ISOTRA a. s. na warunkach podanych w art. od 15 do 22 GDPR dochodzić w odniesieniu do przetwarzanych ich danych osobowych następujących praw:

 • Prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych
  Prawo do dostępu jest prawem podmiotu danych do udzielania następujących informacji od spółki ISOTRA a. s.: 
  (a) czy jego dane osobowe są przetwarzane,
  (b) w jakim celu,
  (c) jakie jego dane osobowe są przetwarzane,
  (d) czy jego dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom,
  (e) przez jaki czas są jego dane osobowe przetwarzane,
  (f) informacje o jego prawach w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych. Jednocześnie ma możliwość uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Prawo do skorygowania przetwarzanych danych osobowych
  Prawo do skorygowania obejmuje prawo podmiotu do żądania od spółki ISOTRA a.s. skorygowania nieprawidłowo przetwarzanych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych przetwarzanych danych osobowych.
   
 • Prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych
  Prawo do usunięcia obejmuje prawo podmiotu do żądania od spółki ISOTRA a.s. usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadku braku prawomocnego tytułu prawnego do ich przetwarzania. Podmiot danych nie ma prawa żądać od spółki ISOTRA a.s. usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadku, kiedy spółka ISOTRA a.s. ma prawomocny tytuł prawny do ich przetwarzania (tj. w szczególności przez czas, kiedy spółka ISOTRA a.s. jest uprawniona do przetwarzania z powodu pełnienia umowy lub pełnienia obowiązków danych przepisami prawnymi).
   
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Prawo do ograniczenia przetwarzania obejmuje prawo podmiotu do żądania od spółki ISOTRA a.s. ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  (a) podmiot danych neguje dokładność przetwarzanych danych osobowych – przetwarzanie może być ograniczone do czasu podjęcia decyzji;
  (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale podmiot danych żąda tylko ograniczenia przetwarzania;
  (c) spółka ISOTRA a.s. już potrzebuje danych osobowych tylko do określenia, dochodzenia lub obrony swoich praw;
  (d) podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu ich uregulowania.
   
 • Prawo do nieprzenośności przetwarzanych danych osobowych
  Prawo do nieprzenośności obejmuje prawo podmiotu danych do żądania od spółki ISOTRA a.s. przetwarzanych danych osobowych w zagregowanym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo formacie w celu przekazania innemu administratorowi (prawo do żądania w technicznie możliwych przypadkach ich przekazania bezpośrednio innemu administratorowi). Tego prawa można dochodzić tylko pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na tytule prawnym pełnienia umowy lub zgody podmiotu danych i jest realizowane przez spółkę ISOTRA a.s. za pośrednictwem systemu informacyjnego (automatycznie)
   
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych
  Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach, kiedy przetwarzanie jego danych osobowych przez spółkę ISOTRA a.s. jest realizowane na podstawie tytułu prawnego uzasadnionych interesów administratora lub do celów marketingu bezpośredniego. Spółka ISOTRA a.s. nie jest uprawniona po wniesienia sprzeciwu uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych, o ile nie przedłoży poważnych uzasadnionych powodów dla ich dalszego przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami podmiotu danych, lub nie udowodni niezbędności ich przetwarzania dla określenia, dochodzenia lub obrony swoich praw.

Podanych powyżej praw trzeba zawsze dochodzić u administratora danych osobowych, wobec spółki ISOTRA a.s. nie można zatem dochodzić podanych praw w przypadkach, kiedy dla danego celu przetwarzania jest tylko w pozycji przetwarzającego. 

Podanych powyżej praw podmiot danych ma prawo dochodzić wobec spółki ISOTRA a.s. w pisemnej formie z urzędowo uwierzytelnionym podpisem pod adresem Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej wiadomości z uznawanym podpisem elektronicznym, doręczonej na adres e-mail www.isotra.cz, lub za pośrednictwem skrzynki danych ID: 8wiemb6

Spółka ISOTRA a.s. niniejszym informuje podmioty danych, że mogą złożyć w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych na warunkach podanych w art. 77 GDPR skargę, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych ze strony spółki ISOTRA a.s. zostało naruszone GDPR.

Spółka ISOTRA a.s. niniejszym informuje podmioty danych, że mają na warunkach podanych w art. 79 GDPR prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uważają, że ich prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania ich danych osobowych przez spółkę ISOTRA a.s. sprzecznie z GDPR. 

Pełnienie obowiązku informacyjnego według artykułu 13 GDPR 

ISOTRA a.s.