Ochrona zgłaszających

Ochrona zgłaszających do pobrania

Zgłoszenie zgodnie z ustawą nr 171/2023 Dz.U., o ochronie zgłaszających, w brzmieniu późniejszych przepisów

Zobowiązany podmiot

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Republika Czeska, IČ (REGON) 47679191

Regulacja prawna

ustawa nr 171/2023 Dz.U., o ochronie zgłaszających, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko „ustawa“)

Zgłaszający

Zgłaszający jest osobą fizyczną, która na rzecz zobowiązanego podmiotu, również pośrednio, wykonywała lub wykonuje pracę lub inną podobną działalność wyszczególnioną w § 2 ust. 3 ustawy.

Zakres rzeczowy

Zgłoszenie, zawiadomienie zawierające informację o możliwym czynie niezgodnym z prawem w rozumieniu § 2, który miał miejsce lub którego wystąpienia można spodziewać się u osoby, dla której zgłaszający również pośrednio wykonywał lub wykonuje pracę lub inną podobną działalność, albo osoba, z którą informator miał lub ma kontakt w związku z wykonywaniem pracy lub inną podobną działalnością.

Zobowiązany podmiot wyklucza przyjmowanie zgłoszeń od osoby, która nie wykonuje na rzecz zobowiązanego podmiotu pracy lub innej podobnej działalności według § 2 ust. 3 litera a), b), h) lub i) ustawy.

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i ich rozpatrywanie w ramach wewnętrznego systemu zgłoszeń (dalej tylko „właściwa osoba“): Ing. Pavel KLUČIK

Sposoby podawania zgłoszeń – według wyrobu zgłaszającego pisemnie lub ustnie:

A) Wewnętrzny system zgłoszeń

 • w formie elektronicznej – na e-mail: oznameniISOTRA@email.cz
 • w formie papierowej – takie zgłoszenie musi zostać doręczone na adres spółki w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

  Adres do doręczania:
  Ing. Pavel Klučik
  ISOTRA a.s.
  Bílovecká 2411/1
  746 01 Opava
  Republika Czeska

  Oznaczenie koperty:      „NIE OTWIERAĆ – „ZGŁASZAJĄCY“ „DO RĄK WŁASNYCH Ing. Pavla Klučika“
   
 • ustnie – telefonicznie lub osobiście po telefonicznym uzgodnieniu z właściwą osobą w stosownym terminie, ale najpóźniej do 14 dni od dnia, kiedy zgłaszający o to poprosił. O ustnym zgłoszeniu sporządza się notatkę, która wiernie ujmie istotę ustnego zgłoszenia.
  Zgłoszenie musi być zrozumiałe i konkretne, musi być jasne, jakiego postępowania dotyczy. Zgłoszenie musi zawierać dane o imieniu, nazwisku i dacie urodzenia, lub inne dane, z których można ustalić tożsamość zgłaszającego; dane identyfikacyjne nie są potrzebne, jeżeli zgłoszenia dokonała osoba, która jest znana właściwej osobie.

B) Inne sposoby zgłaszania

Inne sposoby zgłaszania są podane w ustawie nr 171/2023 Dz.U. w obowiązującym brzmieniu.